નગરપાલિકા નાગરિકની ફરિયાદ કન્ટ્રોલ રૂમ પર અથવા જે તે સેવાકેન્દ્ર પર મળતા નીચે પ્રમાણેનાં સમયમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

અન્ય સેવાને લગતી માહિતી

સેવાની માહિતી

શાળાઓમાં તબીબ સેવા.
મૃત પશુ નિકાલ – નગરપાલીકા કચેરીમાં માહિતી મળ્યાનાં ૨ કલાકમાં.
એન્ટી મેલેરીયા ઝુંબેશ – ફોગીંગ જયારે જરૂર પડે ત્યારે.
એન્ટી લારવલ ઝુંબેશ – માર્ચ થી ઓક્ટોબર.
ફોકલ છંટકાવ – ઘરોમાં મેલેરીયાના કે ડેન્ગયુના કેસની જાણકારી મળ્યે તાત્કાલીક.