નગરપાલિકા નાગરિકની ફરિયાદ કન્ટ્રોલ રૂમ પર અથવા જે તે સેવાકેન્દ્ર પર મળતા નીચે પ્રમાણેનાં સમયમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

સામાન્ય સેવાઓ

સેવાની માહિતી

નિવારણ સમય

રસ્તા પરના ખાડા પૂરવાની કામગીરી ૧ થી ૩ દિવસમાં
પેચ રીપેરીંગ ૧ અઠવાડીયું
રોડ ઉપરથી આડાશ દૂર કરવાનું કામ ૧ દિવસમાં
ગટર પર ઢાંકણાં બદલવાનું કામ ૧ દિવસમાં
જાહેર જગ્યા પરથી કાટમાળ જે તે ઇસમ દૂર કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો મ્યુનીસીપાલીટી દૂર કરશે. ૩કામના દિવસો – નોટીસ આપ્યા પછી ખર્ચ પેટેં ની જે તે રકમ માલીક પાસેથી વસુલ કરવમાં આવશે.

સ્ટ્રીટ લાઈટ સેવાઓ

સેવાની માહિતી

નિવારણ સમય

ટયુબ લાઈટ બદલવા કે રીપેર કરવા ૪૮ કલાક
બલ્બ / મરકયુરી વિગેરે રીપેર કરવા માટે ૪૮ કલાક
બલ્બ / ટ્યુબલાઈટ બદલવા કે રીપેર કરવા – મુખ્ય રસ્તા ર૪ કલાક
બલ્બ / ટ્યુબલાઈટ બદલવા કે રીપેર કરવા – સાઇડ રસ્તા ૪૮ કલાક