ઓખા નગરપાલીકાના સાધન સરંજામની યાદી

પી.એ. સિસ્ટમ૦૦૦૦મોબાઇલ૮૮૧૩એમ્બ્યુલન્સ૨૦૦૦ટ્રેકટર૩૦૧૨ટ્રેઇલર૩૦૧૨ફાયર ટેન્ડર નાનું૧૦૦૦ફાયર ટેન્ડર મોટું૧૦૦૦ફ્રિજ૧૦૦૦સમ્પ કેપે.૧૦૦૦ઓવરહેડ વોટર ટેન્ક૧૦૧૧ડી વોટરીંગ પમ્પ૨૦૦૩હાઇડ્રોલીંક રીક્ષા૧૦૦૧ઇન્વર્ટર૧૦૦૦વાયરલેસ૧૦૧૧

સાધન સરંજામની યાદી ઓખાનગર સેવા સદન બેટ-દ્વારકા સેવા સદન આરંભડા સેવા સદન સૂરજકરાડી સેવા સદન
કોમ્પ્યુટર
લેઝર પ્રિન્ટર
ડોટમેટ્રીકસ પ્રિન્ટર
ફેકસ
વોટર – કુલર
આર.ઓ. સિસ્ટમ