નગરપાલિકા નાગરિકની ફરિયાદ કન્ટ્રોલ રૂમ પર અથવા જે તે સેવાકેન્દ્ર પર મળતા નીચે પ્રમાણેનાં સમયમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

પાણી પુરવઠાને લગતી સેવા

સેવાની માહિતી

નિવારણ સમય

ફરીયાદ સ્વીકારવામાં આવશે ૨૪ કલાક
ફાયર સર્વીસ માટે અને આકસ્મીક સંજોગોમાં ૨૪ કલાક
કંન્ટ્રોલ રૂમ ૭:૦૦ થી ૧૦:૦૦ રાત્રીના અરજી આપ્યા તરત જ
મુખ્ય પાણી પુરવઠાની લાઇનમાં લીકેજ ૪ કલાકમાં
ગંદા પાણીનો નિકાલ ૪ કલાકમાં
પમ્પીંગ મશીનરીને લગતી ફરીયાદ ૪ કલાકમાં
પાણીના દબાણને લગતી ફરીયાદ ૨૪ કલાકમાં
સ્ટેન્ડ પોસ્ટનું રીપેરીંગ ૨૪ કલાકમાં

પાણી પુરવઠાનું જોડાણ

સેવાની માહિતી

નિવારણ સમય

અરજી ફોર્મ આપવા કામકાજના તમામ દિવસો જે તે શાખામાંથી / માહિતી કેન્દ્રમાંથી
અરજી ફોર્મ સ્વીકારવા કામકાજના તમામ દિવસો જે તે શાખામાંથી / માહિતી કેન્દ્રમાંથી
અરજી સાથે જોડવાના પુરાવા અધુરા હોય તો પુરા કરવાં એક અઠવાડિયું
અરજીની પહોંચ અરજી આપે ત્યારે તરત
જોડાણ માટે ડીપોઝીટ ભરવા ચલણ આપવું સંપૂર્ણ વિગતે અરજી મળ્યાનાં ૭ – દિવસમાં
ડીપોઝીટ નગરપાલીકાની ટ્રેઝરીમાં ભરવી અરજદાર દ્વારા
જોડાણ આપવું અરજી કર્યાના બે અઠવાડીયામાં

ટેન્કરથી પાણી આપવું

સેવાની માહિતી

નિવારણ સમય

ટેન્કરથી પાણી આપવું ફરીયાદ મળ્યાના ૬ કલાકમાં જો પાણી પુરવઠો બંધ થયેલ હોય તો
પાણીની ટેન્કર સમારોહ કે લગ્ન પ્રસંગે બુક કરાવી મેળવવા કામકાજના તમામ દિવસો જે તે શાખામાંથી બુક કરાવ્યાના ૩ – દિવસોમા