ઉષાબેન સુરેશ્ભાઇ ગોહેલ
ઉષાબેન સુરેશ્ભાઇ ગોહેલપ્રમુખશ્રી
મોબાઇલ નંબર : 9228466903
કાદર અભુ મલેક
કાદર અભુ મલેક ઉપ પ્રમુખ
મોબાઇલ નંબર : 9737209109
વિનોદ સી. રાઠોડ
વિનોદ સી. રાઠોડચીફ ઓફિસર
મોબાઇલ : 98245 88145

એકલા કોઇ ખૂબ જ ઓછુ કામ કરી શકે છે પરંતુ સાથે મળીને આપણે ખુબ જ મોટુ કામ પણ સહેલાઇથી કરી શકી છીએ!!!

અમે એક ઉત્સાહી ટીમ સાથે મળી બધાના વિચારો, માહિતી અને વિશ્વાસ સાથે નિયતિ સામે ભાગે પડતી વહેંચણી કરી સીધ્ધી હાંસીલ કરી છીએ...

અમારા મૂલ્યવાન સભ્યોની યાદી…

અમીતાબેન અજયભાઇ જટાણીયા
અમીતાબેન અજયભાઇ જટાણીયાસભ્યશ્રી
સરનામું : આરંભડા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 01
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 9824248577
ભાસ્કરભાઇ કાંતિલાલ મોદી
ભાસ્કરભાઇ કાંતિલાલ મોદીસભ્યશ્રી
સરનામું : આરંભડા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 1
જાતિ : પુરૂષ
મોબાઇલ નંબર : 9228700663
નવિનભાઇ બાબુભાઇ ગોહેલ
નવિનભાઇ બાબુભાઇ ગોહેલસભ્યશ્રી
સરનામું : આરંભડા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 1
જાતિ : પુરુષ
મોબાઇલ નંબર : 9277305724
ઝરીનાબેન હારૂંભાઇ કુરેશી
ઝરીનાબેન હારૂંભાઇ કુરેશીસભ્યશ્રી
સરનામું : ઓખા
પક્ષ : કોગ્રેસ
વોર્ડ નંબર : 2
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 9723514141
દેવીબેન લાખાભાઇ ચાનપા
દેવીબેન લાખાભાઇ ચાનપાસભ્યશ્રી
સરનામું : ઓખા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 2
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 9904133812
કાયાભા આલાભા કેર
કાયાભા આલાભા કેરસભ્યશ્રી
સરનામું : આરંભડા
પક્ષ : ભા..રા.કો.
વોર્ડ નંબર : 2
જાતિ : પુરૂષ
મોબાઇલ નંબર : 9904936924
નશીમાબેન રશીદભાઇ બોલીમ
નશીમાબેન રશીદભાઇ બોલીમસભ્યશ્રી
સરનામું : આરંભડા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 2
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 9904137718
સીમાબેન કિશોરભાઇ માણેક
સીમાબેન કિશોરભાઇ માણેકસભ્યશ્રી
સરનામું : ઓખા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 3
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 8866260026
સોનલબેન વિમલભાઇ ઠાકર
સોનલબેન વિમલભાઇ ઠાકરસભ્યશ્રી
સરનામું : ઓખા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 3
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 8530907040
મુકેશભાઈ કાનજીભાઇ પાંજરીવાલા
મુકેશભાઈ કાનજીભાઇ પાંજરીવાલાસભ્યશ્રી
સરનામું : ઓખા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 3
જાતિ : પુરૂષ
મોબાઇલ નંબર : 9737796597
સુલેમાનભાઈ તૈયબભાઇ પાસ્તા
સુલેમાનભાઈ તૈયબભાઇ પાસ્તાસભ્યશ્રી
સરનામું : ઓખા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 3
જાતિ : પુરૂષ
મોબાઇલ નંબર : 9824220786
દક્ષાબેન સુભાષભાઇ થોભાણી
દક્ષાબેન સુભાષભાઇ થોભાણીસભ્યશ્રી
સરનામું : ઓખા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 4
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 9824207391
સાવિત્રીબેન નટવરલાલ રામાવત
સાવિત્રીબેન નટવરલાલ રામાવતસભ્યશ્રી
સરનામું : ઓખા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 4
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 9974693159
ચેતનભા ભાવસીંગભા માણેક
ચેતનભા ભાવસીંગભા માણેકસભ્યશ્રી
સરનામું : ઓખા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 4
જાતિ : પુરૂષ
મોબાઇલ નંબર : 9979888538
રાજુભાઇ છોટાલાલ કોટક
રાજુભાઇ છોટાલાલ કોટકસભ્યશ્રી
સરનામું : ઓખા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 4
જાતિ : પુરૂષ
મોબાઇલ નંબર : 9824530779
આરતીબેન અશોકભાઇ રામાવત
આરતીબેન અશોકભાઇ રામાવતસભ્યશ્રી
સરનામું : બેટ (ભાભાપાડો)
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 5
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 9898191123
હવાબાઇ જુનુસ બબ્બર
હવાબાઇ જુનુસ બબ્બરસભ્યશ્રી
સરનામું : બેટ (બાલાપર)
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 5
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 7984911541
સાલેમામદ દાઉદ સંઘાર
સાલેમામદ દાઉદ સંઘારસભ્યશ્રી
સરનામું : બેટ (બાલાપર)
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 5
જાતિ : પુરુષ
મોબાઇલ નંબર : 6354135247
રામીબેન મુરાભાઇ હાથીયા
રામીબેન મુરાભાઇ હાથીયાસભ્યશ્રી
સરનામું : આરંભડા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 6
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 9081497546
લખમાબેન શેતાનભાઇ મોરી
લખમાબેન શેતાનભાઇ મોરીસભ્યશ્રી
સરનામું : આરંભડા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 6
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 8140590945
અરવિંદભાઈ વાલજીભાઇ ચાવડા
અરવિંદભાઈ વાલજીભાઇ ચાવડાસભ્યશ્રી
સરનામું : આરંભડા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 6
જાતિ : પુરૂષ
મોબાઇલ નંબર : 9712216404
કેશુભા લખુભા હાથલ
કેશુભા લખુભા હાથલસભ્યશ્રી
સરનામું : સુરજકરાડી
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 6
જાતિ : પુરુષ
મોબાઇલ નંબર : 9723348825
મંગુબેન હમીરભા માણેક
મંગુબેન હમીરભા માણેકસભ્યશ્રી
સરનામું : આરંભડા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 7
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 9998553732
મેણીબેન આશાભાઇ હાથીયા
મેણીબેન આશાભાઇ હાથીયાસભ્યશ્રી
સરનામું : સુરજકરાડી
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 7
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 8401029602
અજયભાઇ દેવશીભાઇ શ્રીમાળી
અજયભાઇ દેવશીભાઇ શ્રીમાળીસભ્યશ્રી
સરનામું : આરંભડા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 7
જાતિ : પુરૂષ
મોબાઇલ નંબર : 7016123870
અજીજ ઇસ્માઇલ બુખારી
અજીજ ઇસ્માઇલ બુખારીસભ્યશ્રી
સરનામું : આરંભડા
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 7
જાતિ : પુરુષ
મોબાઇલ નંબર : 9974124360
નિશાબેન રવિંન્દ્રભાઇ પરમાર
નિશાબેન રવિંન્દ્રભાઇ પરમારસભ્યશ્રી
સરનામું : સુરજકરાડી
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 8
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 8730777707
અંજલી ઉઢાભા માણેક
અંજલી ઉઢાભા માણેક સભ્યશ્રી
સરનામું : સુરજકરાડી
પક્ષ : ભાજ.પા.
વોર્ડ નંબર : 8
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 9904092090
ચેતનભાઇ અમૃતભાઇ માવાણી
ચેતનભાઇ અમૃતભાઇ માવાણીસભ્યશ્રી
સરનામું : આરંભડા
પક્ષ : ભાજપ
વોર્ડ નંબર : 8
જાતિ : પુરુષ
મોબાઇલ નંબર : 9227434973
માલાભા પુનાભા માણેક
માલાભા પુનાભા માણેકસભ્યશ્રી
સરનામું : સુરજકરાડી
પક્ષ : ભાજપ
વોર્ડ નંબર : 8
જાતિ : પુરૂષ
મોબાઇલ નંબર : 9913222987
જેતબાઈ કનૈયાભા માણેક
જેતબાઈ કનૈયાભા માણેકસભ્યશ્રી
સરનામું : સુરજકરાડી
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 9
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 9922692999
જશુબેન રામભા જગતીયા
જશુબેન રામભા જગતીયાસભ્યશ્રી
સરનામું : સુરજકરાડી
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 9
જાતિ : સ્ત્રી
મોબાઇલ નંબર : 9824891459
જગદીશભાઇ રામજીભાઇ ચાનપા
જગદીશભાઇ રામજીભાઇ ચાનપાસભ્યશ્રી
સરનામું : સુરજકરાડી
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 9
જાતિ : પુરુષ
મોબાઇલ નંબર : 7047172000
હાડાભા બાબુભા માણેક
હાડાભા બાબુભા માણેકસભ્યશ્રી
સરનામું : સુરજકરાડી
પક્ષ : ભા.જ.પા.
વોર્ડ નંબર : 9
જાતિ : પુરુષ
મોબાઇલ નંબર : 9824647541