નગરપાલિકા નાગરિકની ફરિયાદ કન્ટ્રોલ રૂમ પર અથવા જે તે સેવાકેન્દ્ર પર મળતા નીચે પ્રમાણેનાં સમયમાં કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

જાહેર રેકર્ડની નકલને લગતી સેવા

સેવાની માહિતી

નિવારણ સમય

અરજી સ્વીકાર સવારે ૧૧:૦૦ થી ૪:૦૦ સુધી તમામ કામકાજના દિવસોમાં જે તે શાખા / માહિતી કેન્દ્રમાં
અરજી ચકાસણી અરજી તારીખથી ૩ – દિવસમાં
જન્મ – મરણ સર્ટીફિકેટ આપવું અરજી તારીખથી ૭ – દિવસમાં
બિલ્ડીંગ પ્લાન સિવાયના બીજા દસ્તાવેજોની નકલ ૧૫ – દિવસમાં
બિલ્ડીંગ પ્લાન ૨ – મહિનામાં
મ્યુનીસીપાલટીના કોઇ પણ ઠરાવની ૩૦ – દિવસમાં