ઓખા કાર્યાલય વિભાગ

ક્રમ નામ હોદો મોબાઈલ નં.
1 શ્રી વિનોદ સી.રાઠોડ ચીફ ઓફિસર 9824588145
2 શ્રી રમેશભાઈ એમ.સામાણી સીનીયર ક્લાર્ક 9228872996
3 શ્રી મુકેશભાઈ સી અગ્રાવત ક્લાર્ક 9429141213
4 શ્રી  રમેશભાઈ જે. ડાભી ક્લાર્ક 9228880551
5 શ્રી ગીરીશભાઈ બી.ચાવડા ડીસ્પેચ ક્લાર્ક 8238549390
6 શ્રી કિરીટભાઈ પુરોહિત ડીસ્પેચ ક્લાર્ક 9924786086
7 શ્રી હઠીયાભા એમ.માણેક ક્લાર્ક કમ ઓપરેટર 9558484190
8 શ્રી નેરુત જી.સામાણી ક્લાર્ક કમ ઓપરેટર 9586376311
9 શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ જાડેજા ક્લાર્ક 9662093900
10 શ્રી દિલીપભાઈ બી.તન્ના વેરા શાખા ક્લાર્ક 9714898351
11 શ્રી શશીકાંત મંજુસરા વેરા શાખા ક્લાર્ક 9924209885
12 શ્રી પરબત પી.માણેક ક્લાર્ક 8866165383
13 શ્રી પરાક્રમસિંહ બી.વાઢેર ક્લાર્ક 9274452382
14 શ્રી જેઠાભા વિ.માણેક બાંધકામ ક્લાર્ક 9924428531
15 ધર્મપાલસિંહ એસ.જાડેજા મ્યુ.ઇન્જિનીયર 9978557158
16 કુલદિપસિંહ જાડેજા મ્યુ.ઇન્જિનીયર 9974040283
17 ઇશ્વર ગુજર કલાર્ક 9558724744

પાણી પુરવઠા વિભાગ

ક્રમ કર્મચારીનુ નામ હોદો સંપર્ક નંબર
શ્રી યુનુસ વાય.સૈયદ ક્લાર્ક 9737786505
શ્રી નસીરખાન જી.શેખ ક્લાર્ક 9904295513

સેનિટેશન વિભાગ

ક્રમ કર્મચારીનુ નામ હોદો સંપર્ક નંબર
શ્રી રાજેશભાઈ આર.માણેક સેનિટેશન ઇન્ચાર્જ 9537773477
શ્રી રમેશભાઈ એચ.જામ ક્લાર્ક 9824631999
શ્રી અશોકભાઈ મંજુસરા ક્લાર્ક 9725041841

ફાયર વિભાગ

ક્રમ કર્મચારીનુ નામ હોદો સંપર્ક નંબર
શ્રી માંડણભા નંઢાંભા જગતીયા ફાયર ઇન્ચાર્જ 8264378101
શ્રી ગગુભા ગજુભા માણેક ફાયરમેન 9737656101
શ્રી સાગર માણેક ફાયરમેન

ઇલેક્ટ્રિક વિભાગ

ક્રમ કર્મચારીનુ નામ હોદો સંપર્ક નંબર
શ્રી મુળુભાઈ આંબલીયા ઇલેક્ટ્રિકશયન
શ્રી દિનેશભાઈ ઢાંકેચા ઇલેક્ટ્રિકશયન

સુરજકરાડી કાર્યાલય વિભાગ

ક્રમ કર્મચારીનુ નામ હોદો સંપર્ક નંબર
શ્રી ઘુઘાભા જી હાથલ વેરાશાખા ક્લાર્ક 9227550057
શ્રી દેસુર હાથીયા વેરાશાખા ક્લાર્ક 9909734337
શ્રી રજનીકાન્ત પરમાર કલાર્ક

આરંભડા કાર્યાલય વિભાગ

ક્રમ કર્મચારીનુ નામ હોદો સંપર્ક નંબર
શ્રી તુષારસિંહ ટી.પરમાર ક્લાર્ક 9426752286
શ્રી રાધાબેન કાપડી ક્લાર્ક

બેટ કાર્યાલય વિભાગ

ક્રમ કર્મચારીનુ નામ હોદો સંપર્ક નંબર
શ્રી હમીરભા કેર ક્લાર્ક 7226033893
શ્રી ધનશુખભાઈ કે જોશી ક્લાર્ક 8347724312